Contaminació Acústica: “Diagnòstic Soroll”

rec comtal-renfe

El “Diagnòstic Soroll” recull una sèrie de problemàtiques relacionades amb la contaminació acústica que pateix el municipi de Montcada i Reixac.

Hem realitzat aquest “Diagnòstic Soroll” amb les dades existents d’anys enrera, doncs hem volgut fer memòria d’alguns problemes que venen de lluny i d’altres que avui queden en la memòria, i com no, d’aquells problemes que avui en dia es produeixen i encara que la solució està a sobre la taula, el temps passa i la solució no s’aplica.

Actualment l’Ajuntament de Montcada i Reixac va aprovar al Ple del 27 de Novembre de 2014 el mapa acústic, realitzat amb el suport de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat en compliment de la sentència judicial del recurs contenciós administratiu que Lafarge va interposar al consistori local el 2011 en considerar que era massa restrictiu per a la seva activitat, però anys enrera a l’any 2002 ja es va fer la zonificació de tot Montcada, que es va aprovar per la Junta de Govern Local i es va fer un concurs en el qual es va optar per un valor de 55.000€, però allò era una fotografia, amb el que passava a cada zona i a cada barri.

El dia 29 de maig de 2008, es va aprovar el mapa de capacitat acústica de Montcada i Reixac, on es determinaven els nivells de qualitat acústica a les zones urbanes i nuclis de població del municipi; Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 29 de juliol de 2010, va aprovar la revisió del referit mapa de capacitat acústica; Vista la Sentència núm. 440/2013, dictada el dia 31 de maig de 2013 per la secció tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el recurs 399/2010, en la qual s’estima el recurs interposat per LAFARGE CEMENTOS, SAU i es declara la nul·litat de l’acord plenari de data 29 de juliol de 2010; Vista la proposta de revisió del mapa de capacitat acústica realitzada amb l’assistència tècnica del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i Debeacústica (empresa col·laboradora del dit Departament).

Judith Mojeda, regidora de Medi Ambient, va explicar al Novembre de 2014 al ple de l’ajuntament, de que ja es va aprovar al maig del 2008 el mapa de capacitat acústica, i al juliol de 2010 la seva revisió. Ara s’ha revisat per adaptar-ho a la normativa vigent i a la nova jurisprudència, en concret a la sentència 440/2013.

La revisió que es va aprovar el 2010 tenia unes mesures més restrictives que l’anterior, això va portar a l’empresa Lafarge a que, en defensa dels seus propis interessos, interposés una demanda amb una interpretació diferent a la de l’ajuntament. En concret demanaven que la seva zona de protecció no fos tan restrictiva, i va sortir aquesta sentència que el que fa és corregir una paràmetres concrets, però en cap cas, el barem de protecció de la zona que afecta el barem de protecció de l’empresa Lafarge, això no s’ha tocat res. La sentència parla de quatre punts a corregir: -incorporar les zones de transició per passar d’un barem de protecció a un altre, – contemplar els tallers de manteniment i reparació RENFE com a zones C2, – i incorporar zones de soroll les infraestructures ferroviàries.

9M 005

L’AGRUPACIÓ DE VEÏNS DE CAN SANT JOAN PRESENTA A L’AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC AL·LEGACIONS ALS CANVIS EN L’ORDENANÇA DE LA CLASSIFICACIÓ DE ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA

Amb aquests canvis es pretén que les zones d’influència de la cimentera estiguin dins de la legalitat.

Denunciem que no és canviant la qualificació de les zones d’influència la forma de com l’empresa ha de complir les lleis acústiques, si no canviant l’emissió acústica que realitza la fàbrica i que afecta greument els veïns.

Recordem que el jutjat numero 2 de Cerdanyola té obertes unes diligències per emissió de soroll, per la qual estan imputats per prevaricació l’ex-alcalde de Montcada, l’ex-regidora de Medi Ambient i el ex- director de la fàbrica Lafarge SAU.

En aquestes al·legacions es refereixen a:

Zona carrer Bifurcació i Av. De la Unitat, qualificada com a zona B1, quan hauria de ser zona A4.

Col·legi Públic el Viver amb més de 500 alumnes qualificada com a zona B2, quan hauria de ser zona A2 o com a mínim zona A4, per la importància dels nens / es que passen gran part del dia i de l’any tan a prop de la fàbrica, patint el soroll que emet, i la pol·lució que respiren.

Parc natural de Collserola (Turó de Montcada) que no apareix catalogada cap zona d’emissió i demanem que es delimiti com a zona A1.

Esperem que l’administració es faci ressò de les nostres al·legacions per protegir els veïns/es afectats.

Agrupació de Veïns de Can Sant Joan

 mòbil 5desembre 003 - Còpia

Contaminació Acústica. Montcada i Reixac.

1) Autopistes i Carreteres; C58, AP7, C17…

Montcada i Reixac té les vies d’accessos a Barcelona des del Vallès (C58, AP7…), suportant un important soroll provocat pel trànsit de vehicles, aquest problema ho pateixen directament els veïns que viuen més propers a les autopistes.

Per exemple, la C58, al seu pas per Montcada i Reixac afecta directament a veïns de Ciutat Meridiana (Barcelona) que tenen que suportar sorolls per sobre dels límits aconsellables.

També l’efecte pantalla fa que el soroll arribi fins llocs alts de Montcada i Reixac, com per exemple al Bosc d’en Vilaró a la Serralada de Marina, Turó de Montcada… però sense dubtes els veïnat més perjudicat per la contaminació acústica provocada per les autopistes, efectivament, són aquelles que viuen més propers.

El veïns que viuen a prop de la C58 ens comenten que no tenen constància si les mesures preses de soroll actuals han augment, respecte a les mesures presses abans de construir el carril VAO, però la percepció del só ara es percep més fort i més molest.

Vídeo Soroll. -> cliqueu aquí <-

Es va enviar una queixa al Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya sobre aquest problema.

A continuació teniu la resposta.

En relació al vostre correu electrònic de data 15 de gener de 2015, referent a les molèsties generades per contaminació acústica procedents de la circulació de vehicles a la C-58 al seu pas per Montcada i Reixac, us indiquem que:

Les mesures correctores d’impacte ambiental, i en concret impacte acústic, es basen en estudis acústics de detall a les àrees en les quals hi hagin habitatges exposats al soroll de la infraestructura, i que sigui tècnica i econòmicament viable.

Les pantalles acústiques s’instal·len allà on són efectives; val a dir que per a distàncies llargues entre infraestructures i habitatges, no són efectives ni eficaces.

En el cas de Montcada i Reixac, s’ha observat que hi ha dos nuclis d’habitatges propers a la infraestructura i que la resta de nuclis queden fora de l’àrea d’influència acústica de la C-58. Aquesta infraestructura, en qualsevol cas, és titularitat de la Generalitat de Catalunya, i per aquest motiu, ha realitzat un mapa estratègic de soroll que ha de detectar tots els punts en què hi pot haver un incompliment dels valors legislats. També ha aprovat un Pla d’Acció per millorar tots aquests punts. Ara bé, la legislació estatal estableix com a data límit per realitzar aquestes millores el 31 de desembre de 2020.

diagnòstic Serralada de Marina 013

2) Soroll al bosc.

(Bosc d’En Vilaró-Reixac-Vallençana. Montcada i Reixac)

Text llegit per Laura Campos al Ple de Montcada:

Ens consta que quan arriba la primavera i l’estiu els establiments que estan ubicats al bosc de Reixac ofereixen una programació a l’exterior amb música a altíssim volum i amb gent escridassant. No podem oblidar que el bosc de Reixac és un espai natural protegit, i que per tant, segons l’ordenança reguladora de sorolls i vibracions del municipi està catalogat com a zona de sensibilitat acústica alta. La contaminació acústica ens afecta a la salut i al benestar de les persones, per tant afecta també al ecosistema que ens envolta, i està comprovat que quan els animals estan afectats i viuen en un espai on la contaminació i el soroll és excessiu, es desplacen cap a un entorn més tranquil patint inclòs les plantes, la flora amb inevitables conseqüències.

Nosaltres tenim la sensació que aquest equip de govern pensa que al bosc de Reixac no hi ha res, que està mort i que estan legitimats per a fer qualsevol cosa que en el nucli urbà no estaria permès. El bosc de Reixac està viu, però està molt deteriorat, i volem saber quines polítiques ambientals té aquest equip de govern per a aquest bosc de Reixac, quines accions s’estan duent a terme per protegir-lo i dignificar-lo, i si tenen aquests establiments els permisos necessaris per aquesta activitat. S’han fet medicions de sorolls els divendres i els dissabtes al vespre per saber el volum? Tenim un espai natural al municipi, hem de fer el possible per dignificar-lo i protegir-lo.

Es va enviar una queixa al Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya sobre aquest problema.

A continuació teniu la resposta:

En resposta al vostre correu electrònic, de data 15 de gener de 2015, referent a les molèsties generades per contaminació acústica procedents de la música amb alt volum i crits al bosc de Reixac, de Montcada i Reixac, us indiquem que:

D’acord amb el que preveu la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, la competència d’inspecció i control de la contaminació acústica produïda per activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat, és municipal, per tant, és l’ajuntament de Montcada i Reixac qui hauria d’actuar en aquesta matèria.

És per aquest motiu que s’ha tramès un escrit a l’ajuntament, adjuntant-li còpia de la vostra reclamació per tal que adopti les mesures que s’escauen i, informant-los que poden sol·licitar l’assistència tècnica d’aquesta Direcció General.

En darrera instància, si considereu que l’ajuntament no actua en el marc de les seves competències, us comuniquem que la institució que defensa els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans és el Síndic de Greuges.

Amb aquesta finalitat, el Síndic de Greuges supervisa l’actuació de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments o els consells comarcals. Pot trobar tota la informació referent al Síndic de Greuges, així com el formulari per a poder presentar la seva queixa, a la pàgina: http://www.sindic.cat

Esperem que aquesta informació us sigui d’utilitat i quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment al respecte.

Nota: Actualment està denunciat al Síndic de Greuges.

Altres focus de contaminació acústica al bosc de Reixac:

Camp de tir de Can Piqué.

La Pràctica de Moto-Cross (problema puntual), i en ocasions curses de cotxes (legals i il·legals).

Pont de Ferro Montcada-Riu Ripoll

3) Obres TAV Montcada i Reixac-Pou Ventilació

Les obres del túnel soterrat de la Línia d’Alta Velocitat (LAV) que travessà més de 3,5 quilòmetres per sota de Montcada i Reixac, van provocar queixes del veïnat de Montcada i Reixac, per exemple el CEIP Font Freda lamentava que els alumnes de l’escola tinguessin que patir pols i sorolls que provenien de la boca del túnel per on la perforadora va començar les obres, o els veïns de Can Sant Joan que denunciaven molèsties, especialment el veïnat del Carrer Carril. Segons van denunciar mentre es feien les obres, els edificis que presentaven més problemes eren el número 37 del carrer del Carril i el 70 del carrer del Besòs. Al marge de les esquerdes, els seus residents s’haurien vist afectats per la caiguda de pedres i per diverses vibracions. També es va denunciar la inseguretat que suposa el fet que la tanca de la via exterior estigui trencada, i també es queixaven dels freqüents sorolls nocturns que havien de patir.

Altre punt conflictiu el trobem al Centre de Montcada i Reixac, ja inaugurat i en funcionament el TAV, amb les obres del Pou de Ventilació, que fins ara està provocant molts mals de cap a aquelles que viuen a prop i pateixen el soroll de les obres.

Es va enviar una queixa al Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya sobre aquest problema, arran una queixa que ens fa arribar una veïna de Montcada i Reixac.

A continuació teniu la resposta.

En resposta al vostre correu electrònic, de data 15 de gener de 2015, referent a les molèsties generades per contaminació acústica procedents de pou de ventilació de les obres d’ADIF de Montcada i Reixac, us indiquem que:

La línia d’alta velocitat (LAV) és una infraestructura estatal i de titularitat del Ministeri de Foment. La competència sobre les infraestructures generals de l’Estat és exclusiva de l’Administració General de l’Estat. Des de la Generalitat només podem realitzar controls sobre el compliment o no de les seves infraestructures i informar dels resultats al Ministeri de Foment.

És per aquest motiu que s’ha tramès un escrit a ADIF, adjuntant-li còpia de la vostra reclamació per tal que adopti les mesures que s’escauen i, recordant-los que la Llei autonòmica, Llei 16/2002, de 28 de juny, en l’article 15.3, estableix que l’horari de funcionament de la maquinària utilitzada en els treballs a la via pública i en la construcció es fixa entre les 8 i les 20 hores, llevat de les obres urgents, les que es fan per raons de necessitat o perill i les que, per llurs característiques, no es poden fer durant el dia.

Esperem que aquesta informació us sigui d’utilitat i quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment al respecte.

Nota: No dedicarem un punt especial al soroll provocat per als trens quan passen per Montcada i Reixac, però si fem una petita observació.

El soroll dels trens quan circulen per Montcada i Reixac provoca molèsties al veïnat, en especial la línia de Barcelona-Girona, els trens quan s’apropen als pasos amb barreres avisen amb el xiulet abans d’arribar, i sumant amb el soroll que emet els trens que circulen a alta velocitat, la molèstia provocada és considerable, com també és bastant molest el soroll que prové del pont de ferro que creua el riu Ripoll, en especial el de la línia Barcelona-Girona.

010 - Còpia

4) Dipòsit de ferralla de Can Sant Joan (2007-2008)

La Generalitat va tancar, presentant al·legacions contra la sol·licitud d’autorització ambiental que l’empresa Transporte, Almacenaje y materiales siderúrgicos (TRAYMSA) – propietària del dipòsit de ferralla de Can Sant Joan, al costat de l’estació de tren de Montcada Bifurcació– havia demanat a l’executiu català.

En concret, l’empresa sol·licitava una llicència per exercir una activitat de recuperació de ferralla i desballestament de vehicles fora d’ús.

El cessament definitiu de l’activitat i desmuntatge de les instal·lacions havia estat resolt pel conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Francesc Baltasar, el 14 de desembre de 2007. L’empresa disposava de 60 dies per donar-li compliment, i, un cop superat el termini, el conseller va dictar una nova resolució que determinava l’execució forçosa subsidiària del cessament de l’activitat. Així, la Policia Local de Montcada i Reixac va procedir al precinte de la instal·lació el 7 de març. TRAYMAS, però, va recórrer a la justícia, mantenint l’activitat mentre no hi hagués una sentència definitiva.

El 7 d’octubre, la directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Maria Comellas, de conformitat amb la darrera resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre l’estat de la mesura cautelar de suspensió, va comunicar per escrit a l’alcalde, César Arrizabalaga, que procedia a fer efectiva la resolució que ordena l’execució del cessament de l’activitat.

El tancament de la ferralleria per fi va ser una realitat. L’empresa que havia utilitzat totes les eines al seu abast per allargar el procés al màxim, va de tancar, gràcies a que el veïnat va denunciar les molèsties que provocava, i la inseguretat, ja que la ferralleria es realitzaven activitats de càrrega, descàrrega, manipulació, tria i emmagatzematge de materials diversos en condicions inadequades, que provocaven moltes molèsties per sorolls, immissió de partícules i impacte visual als veïns i veïnes de Can Sant Joan.

2007 L’AV de Can Sant Joan i ICV-EUiA i Esquerra presenten al·legacions contra el dipòsit de ferralla: laveu.cat

2008 L’Ajuntament tornarà a precintar divendres l’empresa TRAYMAS: laveu.cat

soroll1

soroll2

Altres informacions:

com ens afecta el soroll?: gencat.cat

Mapa Soroll Barcelona: bcn.cat

9M 004

La problemàtica de la contaminació sonora: debat al Ple.

Soroll al Ple de l’Ajuntament PLE DE L’AJUNTAMENT ACTA NÚM. 20080000007 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE MAIG DE 2008

2.3 APROVACIÓ MAPA DE CAPACITAT ACUSTICA DE MONTCADA I REIXAC

El Sr. Climent explica: aquest mapa té com a objectiu zonificar i preservar acústicament els espais naturals i les sones d equipament cultural, docent i sanitaris de la ciutat.

La Sra. Aguilar expressa: l any 2002 ja es va fer la zonificació de tot Montcada, que es va aprovar per la Junta de Govern Local i es va fer un concurs en el qual es va optar per un valor de 55.000, i el que no arribem a entendre és com 10 anys després s ha pogut arribar a un import de 10.00 i pico d euros.

Entenem que va ser una mala gestió feta aleshores, hi havia una contradicció entre les bases del concurs , el preu que es va licitar, i el que es va adjudicar, que va ser per sota de pressupost i que no va tenir una traducció directa a la ciutadania.

El Sr. Climent respon: la traducció del que es va fer el 2002 és aquest mapa. Allò era la fotografia, amb el que passava a cada zona i a cada barri, i el que es fa ara és decidir a partir de les dades que tenim.

Vist el mapa de capacitat acústica de Montcada i Reixac, elaborat per encàrrec d aquest Ajuntament, que determina els nivells de qualitat acústica a les zones urbanes i nuclis de població del municipi.

Vist l informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.

Vist allò que estableixen la Llei autonòmica 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica; la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del soroll i el RD 1513/2005, de 16 de desembre que la desplega; i el Decret 245/2005, de 8 de novembre, del Departament de Medi Ambient i Habitatge, pel qual es fixen els criteris per a l elaboració dels mapes de capacitat acústica.

El Ple, vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa de l’Àrea de Política Territorial, acorda per unanimitat

PRIMER.- Aprovar el mapa de capacitat acústica de Montcada i Reixac.

SEGON.- Traslladar-lo al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

TERCER.- Publicar-ne l aprovació en el BOP i insertar-ne el contingut íntegre a la pàgina web

municipal.

ACTA NÚM. 20140000011 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 27 DE NOVEMBRE 2014

2.2 APROVACIÓ REVISIÓ MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE MONTCADA I REIXAC

La Sra. Mojeda, regidora de Medi Ambient, explica: El ple de l’ajuntament va aprovar al maig del 2008 el mapa de capacitat acústica, i al juliol de 2010 la seva revisió. Ara s’ha revisat per adaptar-ho a la normativa vigent i a la nova jurisprudència, en concret a la sentència 440/2013. El Sr. González expressa: Hem vist que havia aquesta sentència i que hem intentat adaptar el

mapa acústic a aquesta sentència, si bé veiem que hi ha zones com la que envolta la zona lúdica de Mas Duran que s’ha baixat la clau. El que diem és que si algú com Lafarge va interposar un recurs, volem saber quina repercussió té en relació a Lafarge, perquè no queda aquí reflectit.

La Sra. Mojeda respon: La revisió que es va aprovar el 2010 tenia unes mesures més restrictives que l’anterior, això va portar a l’empresa Lafarge a que, en defensa dels seus propis interessos, interposés una demanda amb una interpretació diferent a la de l’ajuntament. En concret demanaven que la seva zona de protecció no fos tan restrictiva, i nosaltres ens hem oposat sempre, i va sortir aquesta sentència que el que fa és corregir una paràmetres concrets, però en cap cas, el barem de protecció de la zona que afecta el barem de protecció de l’empresa Lafarge, això no s’ha tocat res. La sentència parla de quatre punts a corregir: -incorporar les zones de transició per passar d’un barem de protecció a un altre, – contemplar els tallers de manteniment i reparació RENFE com a zones C2, – incorporar zones de soroll les infraestructures ferroviàries, – solucionar un problema de visualització dels ordinadors.

El Sr. González planteja: La línia de vivendes a Can Sant Joan, no han canviat la classificació? No han passat a ser B1 ara, i abans eren A? En tot cas, no sé si l’ajuntament podia haver recorregut i haver mantingut el posicionament anterior, que anava més en benefici de la ciutadania de Montcada, però també voldríem aprofitar, ja que el servei que ho havia de dictaminar això, és el servei de prevenció de la contaminació acústica i lluminosa, voldria aprofitar per dir que en aquest

punt de lluminosa, l’ajuntament podria actuar d’ofici, i també perquè els veïns li han demanat, contra la contaminació que provoquen els rètols lluminosos que s’han col·locat des del 2007 cap a aquí en tota Montcada. Molts d’aquests rètols provoquen molèsties, com el de Terra Nostra, incomplint la normativa, han presentat la denúncia i encara estan esperant l’actuació com a reacció per a la protecció d’aquests veïns. Per això és que dic és que acudim nosaltres també a

aquest servei de la prevenció de la contaminació acústica i lluminosa, per denunciar l’agressió que tenim contra els veïns, amb la permissivitat de l’ajuntament. El nostre grup ho hem denunciat i mai se’ns ha fet cas, al contrari, continuen posant més postes lluminosos.

La Sra. Mojeda respon: És cert que com el tema del soroll és molt delicat i complicat i té moltes interpretacions de normativa. El que vam fer en aquest cas, a rel d’aquesta sentència, va ser demanar suport tècnic a la mateixa administració que va crear aquesta norma del soroll, per assegurar-nos el màxim l’adequació a la normativa.

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 29 de maig de 2008, va aprovar el mapa de capacitat acústica de Montcada i Reixac, on es determinen els nivells de qualitat acústica a les zones urbanes i nuclis de població del municipi; Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 29 de juliol de 2010, va aprovar la revisió del

referit mapa de capacitat acústica; Vista la Sentència núm. 440/2013, dictada el dia 31 de maig de 2013 per la secció tercera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el recurs 399/2010, en la qual s’estima el recurs interposat per LAFARGE CEMENTOS, SA i es declara la nul·litat de l’acord plenari de data 29 de juliol de 2010; Vista la proposta de revisió del mapa de capacitat acústica realitzada amb l’assistència tècnica del Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i Debeacústica (empresa col·laboradora del dit Departament); Vist l’informe emès pel servei municipal de medi ambient i control d’activitats, d’on resulta que a la referida proposta s’han esmenat les irregularitats que van determinar la nul·litat de l’anterior acord municipal, El Ple, previ dictamen de la comissió informativa de l’àrea de Política Territorial, acorda amb el vot en contra dels regidors dels grups municipals del PARTIT POPULAR (3), Cs (1) i ESQUERRA (1), amb l’abstenció dels regidors del grup d’ICV-EUiA, i amb el vot a favor dels regidors dels grups municipals del PSC-PM (6) i CIU (5), el següent:

PRIMER.- Aprovar inicialment la revisió del mapa de capacitat acústica de Montcada i Reixac.

TERCER.- Sotmetre’l a informació pública per un període de 30 dies hàbils, fent constar que s’entendrà aprovat definitivament cas de no presentar-se’n cap al·legació, suggeriment o reclamació.

025

Noticies relacionades:

2003 Montcada i Reixac disposa de mapa sonic: laveu.cat

2007 Actualització del mapa estratègic del soroll i seguiment d’indicadors acústics del municipi: laveu.cat

2010 El web municipal permet veure el mapa de capacitat acústica: laveu.cat

2010 L’AV denuncia nous episodis de sorolls, olors i emissions que atribueix a Lafarge: laveu.cat

2011   L’Ajuntament aprova l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions: laveu.cat

2011 El consistori mesura el nivell de contaminació acústica del barri: laveu.cat

2011 L’exalcalde i la regidora de Medi Ambient, cridats a declarar en relació a la contaminació de Lafarge: laveu.cat

2011 L’exdirector Oswaldo Pereda de la cimentera Lafarge declara al Jutjat de Cerdanyola: laveu.cat

2011 Lafarge assegura que ha acabat el pla per reduir les emissions de soroll: laveu.cat

2011 L’AV de Can Sant Joan posa en dubte que Lafarge hagi acabat amb el pla de reducció de soroll: laveu.cat

2011 Les obres de la LAV es van aturar ahir dijous a les 22h: laveu.cat

2011 L’ordenança de sorolls s’adapta a la normativa autonòmica

El procés és una exigència de la Generalitat per unificar criteris a tot el territori: laveu.cat

2011 Lafarge diu que és difícil atribuir els excessos de soroll només a la cimentera: laveu.cat

2011 Lafarge supera els límits de soroll permesos en alguns punts: laveu.cat

2012 L’Ajuntament aprova l’ordenança reguladora del soroll i les vibracions: laveu.cat

2012 El Grup de Medi Ambient presenta al·legacions a l’ordenança de soroll: laveu.cat

2013 L’Ajuntament assegura que Lafarge compleix la normativa en contaminació acústica: laveu.cat

cropped-rocamora.jpg

Observatori Territori Medi Ambient Montcada i Reixac

@observa_mir (Twitter)

facebook/Territori-Medi-Ambient-Montcada-i-Reixac

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s